حضور جهادگران سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در راهپیمایی 22 بهمن 96 به روایت تصویر