به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر حفظ نباتات سازمان در خصوص روش هاي کنترل و مبارزه با کرم گلوگاه انار گفت:  از آنجا که کرم گلوگاه انار تخم هاي خود را داخل تاج میوه می گذارد، مبارزه شیمیایی با آن تقریباً غیرممکن بوده و از طرف دیگر سمپاشی در باغات انار باعث از بین رفتن حشرات مفید و در نتیجه طغیان سایر آفات بخصوص کنه ها می شود.

مهدی یوسفی افزود: براي کنترل این آفت باید مجموعه اي از روش هاي مبارزه را بکار گرفت که اصطلاحاً به این روش مدیریت تلفیقی کنترل آفت گفته می شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به روش هاي به زراعی، بیولوژیکی، فیزیکی و مکانیکی اشاره کرد و ادامه داد: در روش به زراعی، رعایت فواصل مناسب کاشت، شخم درختان در پائیز، تعیین فواصل مناسب آبیاري با توجه به بافت خاك، سن درخت و شرایط آ ب و هوایی، تغذیه مناسب درختان، استفاده از ارقام مقاوم مانند انار اصفهانی دانه سیاه، کنترل علفهاي هرز و هرس علمی درختان همگی کمک می کنند که خسارت آفات، بخصوص کرم گلوگاه انار به حداقل برسد.

وی نیز به روش هاي فیزیکی و مکانیکی اشاره کرد و گفت: جمع آوري منظم میوه هاي انار آلوده روي درخت و ریخته شده در کف باغ بصورت همگانی و نگهداري آنها در انبارها یا قفس هایی که با توري ریز پوشیده شده اند، باعث می شود زنبورهاي پارازیتوئید از جمله زنبورهاي تریکوگراما که آفت را از بین می برد، خارج شده و در باغ پراکنده شوند، اما حشرات بالغ کرم گلوگاه در قفسه انبار حبس شده و از بین بروند.