به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر هماهنگی ترویج  وکشاورزی سازمان گفت : همزمان با برگزاری سومین دوره پیشرفته بهبود کسب وکار براساس الگوی  LNSIE ، مربیان ارشد تربیت مربی استان نیز ازآموزشهای لازم مشاورین کسب وکار شرکت  کارآفرینی زاگرس بهره مند می شوند.

شراره شیبانی افزود: آموزش مهارتهای زندگی شغلی، مهارتهای انتخاب زندگی شغلی و ایده پردازی و در آموزش ایجاد کسب وکارها بر اساس فرصتها و ظرفیتهای روستایی برای جامعه هدف زنان روستایی از نیمه دوم سال 1396 در شش استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، همدان، فارس، گلستان و هرمزگان بصورت پایلوت به مرحله اجرا درآمده است. این الگومی تواند ابزار مناسب برای ایجاد تحول در نگرش و رفتار کارآفرینانه و توسعه کسب وکارهای زنان روستایی و پایداری مشاغل مفید درسال جهش تولید واقع گردد.

 وی اظهار داشت: در این طرح کارشناسان و مدیرانی که بعنوان بازوهای اجرایی ایجاد کسب وکارهای روستایی و صندوق های اعتباری خرد مشغول به فعالیت می باشند با طی کردن این دوره ها توانستند  مهارتهای زندگی شغلی، مفاهیم کسب وکار، شروع کسب وکار، رشد کسب وکار و در نهایت توسعه کسب وکار مبتنی بر خلق مدل کسب  وکار ، در طول 9 روز به مدت 100 ساعت اقدام به فراگیری این مهارتها نائل آمده اند .برنامه LNSIE برای ایجاد و رشد و توسعه مهارتهای فردی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه هدف زنان روستایی تدوین گردیده است و شامل پنج گام:

1) مهارتهای زندگی شغلی با مدل 4H

 2) مهارتهای دانش کسب وکار و خلاقیت  و ایده پردازی

 3) مهارتهای ایجاد کسب وکار

 4) مهارتهای رشد کسب وکار

 5) مهارتهای توسعه کسب وکار می باشد.

در سال 98/97 تعداد 2873 نفر زن روستایی از اموزشها بهره مند شده اند و تعداد 45 کسب وکار توسعه یافته اند. این طرح باهدف ارتقای مهارتهای شناختی، اجتماعی و کارآفرینی کارشناسان، تسهیلگران و مدیران صندوق های اعتباری خرد، در سال 99 نیز باعنوان دوره پیشرفته برای مربیان ارشد در 12 سرفصل و به مدت 3 ماه هرهفته یک روز به مدت 4 ساعت به صورت مجازی درحال برگزاری می باشد.