به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، وحیدضیائیان احمدی گفت : 25 درصد از اراضی شهرستان درمیان دارای ابیاری نوین است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان درمیان افزود: آبیاری نوین در هزار و  777 هکتار از اراضی شهرستان درمیان وجو دارد

وی افزود:از این مقدار 801هکتار کم فشار و  976هکتار آبیاری تحت فشار است .

ضیائیان احمدی گفت :باتوجه به خشکسالی های اخیر و کمبود منابع آبی ضرورت اصلاح شیوه های آبیاری و اجرای طرح های نوین آبیاری در سطح استان و شهرستان درمیان ضرورتی انکارناپذیر می باشد.