آغاز هفته دولت بر همه دولت مردان خدوم و خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گرامی باد، روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خرسان جنوبی.