به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی، هاشم ولی پور مطلق رئیس سابق سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی به سمت دستیار وزیر منصوب گردید.

در بخشی از این حکم آمده است:

با توجه به سوابق و تجارب جناب عالی، به موجب این حکم به سمت دستیار وزیر منصوب می شوید.

توفیق جنابعالی را در انجام وظایف محوله از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

همچنین مهدی سورگی به عنوان سرپرست سازمان جهادکشاورزی منصوب گردید.