به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی، غلامرضا قوسی با اشاره به تأمین اعتبار برای تولید بذور محصولات زراعی استراتژیک در خصوص پدافند زیستی گفت: در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و به منظور حمایت از تولید و کمک به کشاورزان و اهداف پدافند زیستی، استفاده از بذور اصلاح شده به جهت افزایش کیفی و همچنین افزایش تولید در واحد سطح، بخشی از هزینه های تبعی بذر در قالب یارانه از وزارت متبوع تامین می گردد و مابقی توسط بخش های دیگر تامین می‌گردد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با‌بیان اینکه کشاورزی حفاظتی یکی از راهکارها در خصوص پدافند غیر عامل می‌باشد، افزود: برای تحقق کشاورزی پایدار و بمنظور کم کردن تهدیدات ناشی از افت منابع آبی و خشکسالی در استان و پدافند زیستی و کاهش آثار مخرب زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه نهاده های کشاورزی (کود و سم) و همچنین جلوگیری ازفرسایش و در نهایت کاهش مصرف نهاده ها، کشاورزی حفاظتی را در دستور کار خود داریم که هدف اصلی آن افزایش مواد آلی خاك ودر کنار آن کاهش هزینه های تولید و جلوگیری تخریب در اراضی زراعی آبی می‌باشد.

قوسی ادامه داد: برای رسیدن به کشاورزی حفاظتی از ابزارهایی چون توسعه کشت کود سبز، روشهای کم خاك ورزی، کشت مستقیم، استفاده از بقایای گیاهی و استفاده از ارقام زود رس که مقاوم به تنشهای خشکی و تنشهای شوری می باشد، استفاده می گردد.

وی عنوان کرد: تهیه الگوی کشت و رعایت آرایش کشت به منظور افزایش بهره وری آب و افزایش تولید در واحد سطح از دیگر اقدامات صورت گرفته می‌باشد.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه نظارت کاملی بر تامین و تدارك کودهای مورد نیاز شیمیائی و آلی تحت عنوان کمیته پایش کود استان قرار دارد، گفت: به جهت جلوگیری از واردات کودهای بی کیفیت و یا بعضاً آلوده و همچنین تشویق سرمایه گذاران برای ایجاد زیر ساختهای لازم در راستای پدافند زیستی و نیاز استان به کودهای آلی با منشاء دامی و مرغی، کمیته پایش تشکیل شده است که نظارت دقیقی با حضور کارشناسان مجرب برای تولید کودهای کامل و با کیفیت دارند که کود مناسبی تولید و عرضه نمایند.