حضور مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی در فرودگاه بیرجند