بازدید مقام عالي وزارت وهيئت همراه از گلخانه پرورش گل رز هزار دستان شهرستان بیرجند