بازدید مقام عالي وزارت وهيئت همراه از مجتمع کشت و صنعت بیدمشک شهرستان سربیشه