افتتاح پروژه آبیاری 72 هکتاری اسماعیل آباد نهبندان با حضور وزیر جهاد کشاورزی