به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، وزیر جهاد کشاورزی در دومین روز از سفر خود به خراسان جنوبی به همراه نماینده مردم شهرستان های سرایان، فردوس، بشرویه و طبس در مجلس، معاونین وزیر و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی به قنات بلده شهرستان فردوس رفت و از این قنات جهانی بازدید کرد.

مهندس محمود حجتی در این بازدید گفت: کشاورزی شهرستان فردوس به خاطر مشکلات خشکسالی ها، سرمازدگی و  آفات در این سالها آسیب هایی دیده است اما با توجه به توانمندی و تجربه و آمادگی کشاورزان این مشکلات را پشت سر خواهند گذاشت.

وی با بیان اینکه تولید عمده کشاورزان فردوس محصول انار است، افزود: راندمان آب قنات بلده متاسفانه به خاطر  مسائلی بسیار پایین و حدود 20 درصد است.

وزیر جهاد کشاورزی تشریح کرد: مقرر شد با همکاری کشاورزان و نمایندگان مجلس استان خراسان جنوبی مطالعات جامع برای افزایش راندمان آب قنات بلده انجام شود تا آب را از مظهر قنات با لوله گذاری به مزارع نزدیک تر کنیم.

حجتی تاکید کرد: البته باید باغات شهرستان فردوس نیز از حالت سنتی خارج شود و با شیوه آبیاری تحت فشار کشاورزی کنند.