بازدید ریاست سازمان جهادکشاورزی و جمعی از مدیرانی استانی از مجتمع گلخانه ای شهرستان خوسف درقاب تصویر