جشن شکر گزاری برداشت گل نرگس - 13 دی 1397 - شهرستان خوسف