به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، به مناسبت هفته حجاب و عفاف، منشور عفاف و حجاب سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در سازمان نصب گردید.