به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، موسی سلیمانی گفت: پلاک گذاری تراکتورهای بخش کشاورزی شهرستان فردوس انجام می گردد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فردوس افزود: پلاک گذاری تراکتورها در روستاها توسط راهنمایی ورانندگی،کارشناسان جهادکشاورزی و نظام صنفی کشاورزی انجام می شود و ازکلیه مالکین تراکتورها درخواست میشود همکاری لازم راداشته باشند.