به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، محمدعلی محمدی گفت: با توجه به اهمیتی که استفاده از سموم در بخش کشاورزی بر سلامت محصولات کشاورزی و متعاقب آن بر سلامت جامعه دارد، در عرضه این سموم به کشاورزان نیاز به دقت زیادی می باشد.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بیرجند افزود: از آنجایی که این سموم با ارز دولتی در اختیار فروشندگی های سموم قرار می گیرد، بنابراین سازمان حفظ نباتات کشور به منظور جلوگیری از قاچاق سموم و همچنین ساماندهی وضعیت ورود، توزیع و مصرف آفتکشهای نباتی در سطح کشور، اهمیت نظارت برمصرف بهینه سموم جهت تولید محصول سالم و جلوگیری از اثرات مخرب آن بر محیط زیست سامانه مونیتورینگ آفتکشهای نباتی را ایجاد نموده است.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تولید محصول سالم وبهبود تغذیه زنان روستایی کار گاه آموزشی آشنایی با سموم رایج کشور و نحوه استفاده از سموم در روستای مهموئی برگزار گردید.

محمدی بیان کرد: در این کارگاه آموزشی که توسط کارشناسان و متخصصان سازمان و مدیریت برگزار شد، تعداد زیادی از کشاورزان و بهره برداران منطقه حضور داشتند.