به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، محمدرضا صفایی گفت: با توجه به سفر رییس سازمان شیلات ایران به استان و در جهت افزایش توسعه آبزی پروری و ایجاد اشتغال، با پیگیری مدیریت شیلات سازمان توزیع بچه ماهی گرمابی در سرایان انجام شد.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان سرایان افزود: در همین راستا افزایش تعداد 20000 قطعه بچه ماهی گرمابی بین پرورش دهندگان  شهرستان سرایان توزیع گردید.