به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی،  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان در کارگاه تغذیه اصولی غلات وکنترل آفات درمزارع وباغات درفصل پیش رو که در بخش مود شهرستان سربیشه برگزارگردید، گفت: تغذیه زمستانه باغات بسیارحایزاهمیت می باشد.

محمدرضا اکبری با بیان اینکه اهمیت استفاده از عناصر نیتروژن و فسفر و پتاس و تامین آن از طریق منابع کودی مانند سولفات آمونیوم اوره وسوپرفسفات وسولفات پتاسیم بسیارمهم می باشد، افزود: اهمیت کود سولفات آمونیوم دربرابراوره درشرایط کمبود نزولات آسمانی بسیار مناسب است.

 معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اگر تغذیه درختان کافی باشد، مساله سال آوری نیز تاحدودی مرتفع خواهدشد ، اظهار داشت: ضمن تاکید بر استفاده از کودهای پایه درمزارع غلات، پایش آفات مهم زراعی ازجمله ملخ صحرایی، سن گندم و شته روسی  بسیار مهم می باشد.

درپايان این کلاس آموزشی، مهندس اکبری به سوالات کشاورزان پاسخ دادند.