به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: طرح آموزش و ترویج تغذیه سالم در جامعه زنان روستایی و عشایری با محوریت آموزش و فرهنگ سازی در راستای بهبود تغذیه گروه هدف  با همکاری واحد زنان روستایی دراداره ترویج شهرستان، مدیریت هماهنگی ترویج  و آموزش کشاورزی سازمان جهادکشاورزی و واحد بهبود تغذیه جامعه در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی درسطح روستاهای شهرستان سرییشه اجرا شد.

جوادی بایگی افزود: در این طرح آموزش های پیش بینی شده به ۴۰۰ نفر از فراگیران  که عمدتا" از اعضای صندوق های اعتبارات خرد بودند ارائه شد و همچنین ۱۰ باغچه خانگی به عنوان پایلوت طرح به مساحت  ۱۱۰۰ مترمربع ایجاد شد.