به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی بشرویه از بازدید مدیر آب و خاک و  امور فنی و مهندسی  سازمان  از طرح های نوین آبیاری این شهرستان خبر داد و گفت: در این بازدید اهدافی از قبیل طرح های  تجهیز و نوسازی اراضی ‏ و طرح های جاده بین مزارع شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و بازدید میدانی طرح ها و ارائه  نقاط قوت و ضعف طرح  و همچنین ارائه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی جهت حذف معایب و اعمال آن تا پایان طرح و گزارش به سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

حسین سرچاهی افزود: برسی این طرح ها برای افزایش کارایی پروژه های عمرانی، افزایش راندمان انتقال آب، دسترسی آسان تر بهره برداران به منابع آب و خاک، افزایش راندمان تولید و بهره وری، کاهش فرسایش منابع آب و خاک،کاهش هزینه‌های تولید می باشد.

مهندس محمدی، مدیر آب و خا و امور فنی و مهندسی سازمان نیز در این بازدید با بیان اینکه ترسیع در پیشرفت پروژه ها و کیفیت کار و جذب اعتبارات در شهرستان در  دستور کار قرار گیرد، اظهار داشت: برای تخصیص و افزایش اعتبار قنوات و طرحهای آبیاری کم فشار در سالجاری تلاش و برنامه ریزی شده است.