به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیرجهادکشاورزی سربیشه گفت: باتوجه به خشکسالی های درسال جاری وکمبود شدید علوفه دراستان، به کشاورزان این شهرستان توصیه می شود نسبت به کشت ارزن با ارقام محلی یا اصلاح شده اقدام نمایند.

مریم جوادی بایگی افزود: ارزنها بهره وری بالایی درمصرف آب داشته ومی توانند دریک فاصله زمانی کم درحد ۶۰ روز با مصرف حداکثر ۴۰۰۰ مترمکعب درشرایط غرقاب بین ٣۵ تا ۴۰ تن علوفه سیلویی تولید کندکه سیلو کردن علوفه تولیدشده ارزن ٨۵ درصد ارزش غذایی ذرت سیلویی رادارد.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان سربیشه با بیان اینکه آخرین تاریخ کاشت برای ارزن علوفه ای می تواند تانیمه مردادماه باشد، اظهار داشت: با برنامه ریزی مناسب می توان با کاشت ارزن و برداشت ارزن در مرحله قصیل و سیلو کردن محصول برداشت شده تا حدودی جبران کمبود علوفه را نمود.