به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیرجهادکشاورزی شهرستان سربیشه از کشت مزرعه الگویی مقایسه ارقام گندم (PVS) در بخش درح این شهرستان خبر داد و گفت: در این مزرعه الگویی که در چاه کشاورزی مصیب رمضانی درح اجرا شد چهار رقم گندم شامل ارگ، سیستان، برزگر و نارین در سطح یک هکتار کشت گردید.

مریم جوادی بایگی افزود: این مزرعه به گونه ای طراحی شده که در هر رقم، دو سطح تغذیه ای (PNT) انجام خواهد شد.