به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در سال جاری علی‌رغم همه چالش‌های بین‌المللی در حوزه تأمین نهاده‌های کشاورزی در چهار ماهه ابتدای سال بیش از 4837 تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه از طریق کارگزاران بین کشاورزان متقاضی دراستان  توزیع نموده‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشم گیری بویژه در مصرف کودهای فسفاته و پتاسه (11 برابری) داشته ایم.

مهدی نوفرستی در ادامه افزود: هیچ مشکلی در تامین کود مورد نیاز کشاورزان وجود نداشته و به هر میزان که حواله دریافت کود توسط کشاورزان عزیز به کارگزار تامین نهاده های کشاورزی این شرکت در سراسر استان واصل گردد، کود کشاورزی تحویل خواهد شد.

وی اظهار داشت: با عنایت به کاهش قیمت کودهای فسفاته و پتاسه در ابتدای سال و استقبال کشاورزان عزیز از مصرف این کودها در سال جاری، قطعاً سال پرمصرفی را در مصرف کودهای کشاورزی داشته و امیدواریم که به همین نحو، کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی نیز ارتقاء یابد.